Blogia

Espai Lliça Interactiu

Seguiment del projecte gener 2006

RESUM DE LES SESSIONS DEL MES DE GENER DE 2006

 

Ha estat el mes de gener el  moment de la implementació del Projecte Xarxa amb els alumnes de 1r d’ESO.

 

Fins llavors, ha estat una veritable cursa de problemes tècnics: ordinadors que trigaven hores a obrir les plantilles, cap d’ells estava connectat a una impressora, i dels cinc que hi ha a l’aula, només tres anaven funcionant.

 

Va estar després de notificar-ho a la Fundació Martí l’Humà, que en Jordi Rispa va venir al centre per veure quina era la situació dels ordinadors.  A l’última hora, vam veure que el problema venia donat perquè la instal·lació del sistema operatiu Windows XP era massa potent per a les possibilitats de la capacitat dels ordinadors.  A l’endemà  mateix a primera hora hi havia un tècnic que va canviar el sistema operatiu pel del 98 i aquests problemes van desaparèixer.

 

Mentre, per tal de garantir que tots els alumnes siguin capaços d’obrir una plantilla, escriure i inserir una imatge, per acabar anomenant i desant el seu article, tots han fet una breu explicació de les tres activitats de tutoria que vàrem fer el primer trimestre; així, cadascun tindrà el seu propi full.

 

Així hem aconseguit que qualsevol alumne sigui capaç de funcionar de manera autònoma.

 

Definim quina seria la possible plana principal de la nostra web, per tal de penjar els articles.

 

Els apartats de la revista seran:

 

-         Editorial
-         Entrevistes
-         Notícies
-         Opinió
-         Reportatges
-         Gastronomia
-         Passatemps
-         Oci

 

Alguns d’ells en retirar-los de la xarxa, aniran a un apartat fix de la web.  Tots els números aniran guardats a l’hemeroteca digital.

 


ELI

 

 

EDITORIAL
ENTREVISTES
NOTÍCIES
OPINIÓ
REPORTATGES
GASTRONOMIA
PASSATEMPS
OCI
ENLLAÇOS INTERESSANTS
EL NOSTRE POBLE
ENTITATS
SERVEIS
TRANSPORT
ALTRES INFORMACIONS
REVISTA
HEMEROTECA

 

 

Enllaços Interessants:
www.llicamunt.net
www.google.earth
www.meteocat.com   o    www.xtec.net/edumet/
www.xtec.net/iesllica/
CD Rastres

Al mateix temps, l’equip de professores del Projecte hem decidit quins seran els continguts de les dues primeres revistes digitals.  Així la primera revista, que calculem que surti a finals de febrer tindrà els següents articles, realitzats segons ens ho repartim:

 

EDITORIAL:         El per què de la revista ELI (Carme)
ENTREVISTES:    Francesc X Íñiguez  (Helena)
                            Tete             (Antònia)
NOTÍCIES:           Eclipsi          (Antònia)
                            Cursa Vall del Tenes (Antònia)
                            Sant Antoni (Helena)
                            Bàsquet        (Antònia)
OPINIÓ:               Videojocsl    (Helena)
GASTRONOMIA:  La cuina de l’hort (Núria)
PASSATEMPS:     Sudoku        (Antònia)
                            Enigma        (Antònia)
OCI:                     Itinerari St Miquel del Fai (Núria)

 

 

La segona revista, que desitjaríem que sortís per Sant Jordi, hi publicarem  els següents articles, repartits tal com  indiquem a continuació:

 

 

EDITORIAL:         Any del llibre i la lectura  (2005) (Helena)
ENTREVISTES:    Ibañez         (Carme)
                            Lluís Olivan  (Helena)
                            Pàrvuls de Lliçà d’Amunt
NOTÍCIES: 
OPINIÓ:               Biblioteca       (Carme)
REPORTATGE:    Sant Jordi a L’IES
                            Creacions Literàries i Artístiques  (Totes)        
GASTRONOMIA:  Núria
PASSATEMPS:     Jeroglífics     (Totes)
OCI:                     Escacs de Lliçà d’Amunt (Núria) 
                            C E     Froilán de Todos los Santos (Antònia)

 

 

Per la qualcosa, tenim  feina a investigar, fer recerca, preparar els reportatges gràfics que calguin, i així poder tenir-ho tot preparat per al  moment de penjar-la.

 

Ara, en aquests moments, tots els alumnes saben fer anar el programa Open Office, saben fer anar la càmara digital i utilitzar molt superficialment el Gimp.

 

Un  cop repartits els articles, ja comencem a treballar amb  els alumnes de 3r, en un  CV i a l’àrea de Llengua Catalana.

 

 

Concreció del projecte

El curs 2.005-06 comença la implementació del projecte XARXA a l’IES Lliçà.
Participaran:
-         2 grups de 1r d’ESO, amb dues hores setmanals.
-         Un grup de 3r d’ESO en un Crèdit Variable de CCSS a partir del 2n trimestre.
-         Un grup de 3r d’ESO en L’àrea de Llengua Catalana i CCSS.
-         Alumnes de psicopedagogia s’incorporaran paulatinament al llarg del curs.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ELI ALS ALUMNES DE 1R D’ESO

(16 setembre de 2.005)

Els dos grups que hi participen disposaran de dues hores setmanals durant tot el curs.

La primera setmana vàrem presentar el projecte ELI als alumnes.
Vàrem fer-los veure el per què de la necessitat de crear una revista virtual per al municipi de Lliçà d’Amunt.  La distància i les males vies de comunicació viària entre barris ha fet que existeixi una desinformació de la realitat del municipi.
Les dues primeres sessions les hem utilitzat perquè fessin una pluja d’idees sobre quins podrien ser els apartats de la revista.  La veritat, va  funcionar molt bé, i va sortir un llarg llistat,  molts d’aquests apartats, nosaltres, les professores del grup del projecte ja els havíem anotat quan  vam dissenyar el projecte.
Aquests apartats, a partir de les seves propostes són:
- El nostre poble       Localització
                                   Paisatge
                                   Flora i fauna
                                   Edificis
                                   Festes
                                   Entitats
                                   Restaurants
- IES                           Opinions estudiants
                                   Entrevistes
                                   Sortides
                                   Festes
-         Temps
-         Còmic
-         Economia
-         Política
-     Passatemps       Acudits
                                   Enigma
                                   Sudoku
                                   Sopa de Lletres
                                   Encreuats
                                   Diferències
- Lleure                      Televisió
                                   Llibres
                                   Cinema
- Esports                    Bàsquet femení i masculí   
                                   Tennis
                                   Futbol
                                   Patinatge
                                   D’altres
- Curiositats:             Famosos
                                   Futures promeses
Tots copien aquest esquema a l’espera de la propera classes per repartir-nos      les tasques.

Continguts pedagògics Projecte ELI

Reunió 6 d’abril de 2.005
Assistents: Pilar Comas
Jordi Rispa
Helena Argemí
Antònia Guijosa
Núria Muntadas
Carme Villanueva

Temes tractats :

Accions prèvies:

- Cal veure com està la web del municipi. Creiem que s’inaugurarà per Sant Jordi.
- Enviar una nota d’intencions al butlletí municipal notificant el Projecte.

Continguts del projecte ELI:

1-Apartats més o menys fixes:
- Ortofomapa : fixe, per poder fer localitzacions al municipi.
- Maporama: contactar, per aconseguir el mapa del municipi.

2-Apartats amb continguts canviants (mensualment?)

o EDITORIAL
o ESPORT
o EDUCACIÓ: CEIP, IES
o ARTICLES D’OPINIÓ
o SOCIETAT: Moviment demogràfic
o Entrevistes
o MEDI AMBIENT
o CULTURA
o ANUNCIS PER PARAULES
o OCI: enigma, racons inèdits del municipi
o ON ANEM? Propostes d’activitats dins del municipi
o LA VEU DE LES ENTITATS

PROCÈS DE TREBALL

Com ho farem?

Procés de treball
-Creació d’un Consell de Redacció (amb un equip de treball a cada nivell, i un coordinador per nivell, que formi part d’aquest consell de redacció): amb el llistat del components i la foto del grup.

- Hi participaran alumnes de 1r, 3r i grups d’atenció individualitzada.

Per a què ens servirà?

Objectius pedagògics:

1-Efecte motivador vers els alumnes a partir de la finalitat del projecte, que implica treballar continguts curriculars, amb l’objectiu de servei a la comunitat.

2-Aspectes curriculars:

Conceptes:
- De geografia física i humana aplicats al context
del municipi.
- De llengües: sistemes de comunicació, tractament de la informació, que s’anirà incorporant a l’espai virtual.

Procediments:
- Tractament de diferents tipus de documents
- Recerca d’informació, entrevistes, etc.
- Ús dels mitjans de les TICs per processar la informació i fer-la arribar als usuaris.
- Ús de la càmara digital

Actituds:
- Estimular el coneixement i la relació en el context més proper: el municipi
- Afavorir les conductes respectuoses envers el medi i les persones.
- Potenciar la maduració dels alumnes a través d’un treball que té transcendència a tota la comunitat.
- Entendre i potenciar l’aprenentatge i servei.

Desenvolupament dels continguts

Editorial:
Cada període de renovació es redactarà un article representatiu d’un tema d’interès, consensuat pels tres equips de treball del consell de redacció.

Esports:
- Activitats esportives dins del municipi
- Participació d’esportistes del municipi en d’altres competicions
- Entitats esportives

Educació:
- Dades d’interès (preinscripcions, matriculacions, etc.)
- Activitats, celebracions, projectes
- Serveis
- Informació general dels centres educatius: formació reglada i no reglada

Articles d’opinió
- Buscar especialistes de diferents àmbits i demanar-los d’escriure un article periòdicament.

Cultura
- Recull d’activitats culturals que es faran al municipi periòdicament.

Medi ambient
- Llocs d’interès ecològic i paisatgístic del municipi ( explicació, ubicació, fotos, ...
- Conservació/ deteriorament dels espais dins del municipi.
- Activitats relacionades amb el medi ambiet ( Xerrades, sortides, ...
- Organismes de defensa del medi ambient ( Lliçà Sostenible, ...

Societat
- Demografia: estudi de la població , de l’evolució, moviments de població...
- Evolució urbanística.
- Entrevistes

Anuncis per paraules
- Ofertes i demandes de particulars

Oci
- Enigma
- Racons inèdits del municipi
- Mots encreuats, sopa de lletres...

On anem aquest mes?
- Propostes d’activitats dins del municipi

La veu de les entitats
- Recull de les entitats de Lliçà d’Amunt
- Propostes de les entitats

Encetem el projecte

Encetem el projecte

Dimecres,6 d’abril: Tercera visita i sessió de treball amb el grup de l’IES Lliçà.
Hi assisteixen totes les quatre professores que formen l’equip.
L’objectiu de la reunió és dibuixar l’esquema del contingut del projecte.
Concretem l’objectiu de la pàgina web: Incrementar el sentiment de pertinença al municipi de Lliçà per part de tots els seus ciutadans i ciutadanes.
Destinataris: el conjunt de la ciutadania del municipi.
Col·laboracions: entitats del municipi, Ajuntament, ....
Periodicitat de la publicació: mensual
Organització del treball amb els alumnes: Model cooperatiu. Cada alumne al llarg del curs podrà fer de: reporter (reportatges que suposin sortir de l’institut, prenen apunts i
fan fotografies)
Membre de la redacció de la revista (cap d’ una sessió temàtica):
Documentalista: seleccionen la informació interessant sobre un tema.
Redactor/a: Redacció d’articles.
Corrector/a: Revisen els articles perquè no hi hagin errors.
Editor/a: pengen els articles a la xarxa
Publicista : s’encarrega de coordinar la secció de publicitat (anuncis
de les empreses del municipi).
Acordem un primer esquema per al contingut de la web com a revista digital:
Informació bàsica fixa:
- Plànol/ortofotomapa del municipi amb la indicació del nomenclàtor.....(explorar més possibilitats).
- Informació del municipi : nombre d’habitants ........( en funció de la que hi hagi a la pàgina web del municipi, que en aquests moments s’està acabant).
- Estructura de les seccions:
Informació variable :
- Editorial
- Esports
- Cultura
- Medi Ambient
- Anuncis per paraules
- Educació
- Articles d’opinió
- El temps
- Moviment de població
- La veu de les entitats
- Actes:
o On podem anar aquest mes?
o Què podem fer?
- Anuncis

Acordem: Mentre nosaltres a la Fundació mirarem de confeccionar un esquema de disseny gràfic operatiu de la pàgina web, l’equip del centre anirà concretant aspectes d’encaix curricular i didàctic del projecte.

Informacions complementàries:
Cap al final de la sessió aprofito per preguntar-los quins altres projectes han fet a l’institut. Manifesten que estan acostumats a treballar per projectes, especialment els relacionats amb les aules taller i UACs per a alumnes amb problemes greus d’aprenentatge. Ens parlen del projecte Licano i ens ensenyen amb orgull les aules taller i mentre anem visitant-les ens mostren els rètols de ceràmica molt creatius i bonics que indiquen el nom de cada passadís. Els van decidir democràticament per votació els alumnes. Ens comenten que al voltant de les festes s’impliquen força el professorat i l’alumnat.
També ens comenten que participen en Comenius i d’altres intercanvis.Així com en el projecte Cangur de matemàtiques.
En conjunt es mostren orgulloses del seu centre i es respira un bon ambient d’equip.
Acabem la sessió fotografiant-nos al davant del jardí que han fet els alumnes de l’aula taller.
Pilar Comes